Kataster nieruchomości – czy jest zawsze wymagany

Kataster nieruchomości – czy jest zawsze wymagany

Kataster to nic innego, jak dokładne dane nieruchomości, zarówno dotyczy to nieruchomości niezabudowanej, jak też zabudowanej. Inaczej mówiąc jest to wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów lub też budynków, które to dane są przechowywane w starostwach powiatowych poszczególnych jednostek administracyjnych kraju. Tego rodzaju dokument jest niezbędny stronom, a zwłaszcza osobie sprzedającej nieruchomość, praktycznie we wszystkich transakcjach sprzedaży nieruchomości, w sytuacji składania wniosku o pozwolenie na budowę i w wielu jeszcze innych sytuacjach. Dlatego ważne jest, aby dane zawarte w ewidencji gruntów czy też budynków były zgodne ze stanem faktycznym oraz z zapisami, które widnieją w księdze wieczystej danej nieruchomości. Dane zawarte w takiej ewidencji mówią nam o położeniu nieruchomości, czyli określają jednostkę terytorialną kraju, określają numer działki oraz obręb, w jakim jest ona położona. Ponadto zawierają dane dotyczące przeznaczenia danego terenu, obszar, jaki zawiera w sobie dana nieruchomość. Powierzchnię, jaką posiada (wyrażona zawsze w hektarach, niezależnie od wielkości) jak też oznaczenie numeru i danych dotyczących księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości. Jeśli wpis dotyczy działki lub ziemi rolnej, zawsze będzie tam zawarta klasa ziemi – poszczególnych jej obszarów jak też przeznaczenie poszczególnych działek. Odnośnie do danych, jakie będą zawarte w ewidencji w przedmiocie nieruchomości zabudowanej, będą tam widniały oznaczenia numery ewidencyjnego i porządkowego budynku, ewentualne oznaczenie rejestru zabytków, jeśli budynek jest tam wpisany oraz określenie podstawowej funkcji danego budynku.