Kruszywa mineralne oraz ich podział

Kruszywa mineralne oraz ich podział

Kruszywa mineralne powstają, gdy mechaniczne obrobimy surowce skalne. Istnieje wiele kryteriów podziału takich kruszyw. Przede wszystkim może dzielić je ze względu na rodzaj surowca skalnego oraz sposób uzyskania. Wyróżniamy wówczas kruszywa naturalne, do których należy piasek (charakteryzuje się grubością ziaren nieprzekraczającą dwóch milimetrów), który w budownictwie stosuje się głównie do produkcji betonów lub zapraw budowlanych albo do budowy czy utrzymania dróg. Innymi kruszywami naturalnymi kruszonymi lub niekruszonymi są: żwir, otoczaki albo pospółka, czyli mieszanina piasku i żwiru o ziarnach nieprzekraczających 16 milimetrów. Inną grupę stanowią kruszywa łamane, które uzyskamy poprzez rozdrobnienie skał ilastych. Wyróżniamy zatem miał, kliniec, tłuczeń, grys albo kamień łamany. Ponadto kruszywa mineralne można dzielić ze względu na uziarnienie: kruszywo drobne (ziarna do 4 milimetrów), kruszywo grube (od 4 do 63 milimetrów) czy kruszywo bardzo grube (gdzie ziarna mają grubość od 63 do 250 milimetrów).